Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy beskriver hur United Biscuits Sverige AB, som bedriver verksamhet under namnet pladis, som ägare och operatör av denna Webbplats (“Företaget”, “vi” eller “oss”) inhämtar och behandlar personlig information om dig genom användandet av denna webbplats och dess innehåll (“Webbplatsen”), hur vi använder och skyddar denna information samt dina rättigheter i relation till denna information.

Personlig information är information, eller en kombination av olika typer av information som rimligen kan användas för att identifiera dig.

Personlig information som vi använder

Vi inhämtar personuppgifter om dig från en mängd olika källor, inklusive information som vi inhämtar direkt från dig (t.ex. när du kontaktar oss) och information om dig som vi inhämtar från andra källor, vilka beskrivs nedan:

Observera att vi enligt lag kan vara skyldiga att inhämta viss personlig information om dig eller som en följd av ett avtalsförhållande vi har med dig. Underlåtenhet att tillhandahålla denna information kan förhindra eller fördröja uppfyllandet av dessa skyldigheter. När din information inhämtas kommer vi att informera dig om viss information är obligatorisk och konsekvenserna av att inte uppge sådan information.

Personlig information som vi inhämtar direkt från dig

De kategorier av information som vi inhämtar direkt från dig är:

 • personuppgifter (t.ex. namn, kön, ålder)
 • andra kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer, e-postadress, postadress eller mobilnummer)
 • information vi inhämtar automatiskt från dig med hjälp av cookies och annan identifierande teknologi (“Cookies och spårningsteknologi”)

Information som vi inhämtar från andra källor

Vi inhämtar information om dig från sociala nätverkstjänster (t.ex. Facebook, Twitter, Instagram)

De typer av uppgifter vi inhämtar om dig från dessa källor är:

 • personuppgifter (t.ex. namn, födelsedatum)
 • kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer, e-postadress, postadress eller mobilnummer)
 • åsikter för oss eller om oss som du uppger på sociala medier

Användning av din personliga information

Vi använder din personliga information för att:

 • kontakta dig i relation till dina åsikter om våra produkter eller webbplatser
 • förbättra vår webbplats, produkter och tjänster och för att leverera innehåll som är anpassat för dina intressen
 • hantera dina förfrågningar och önskemål
 • kommunicera med dig när det gäller eventuella kampanjer som vi genomför
 • identifiera dig när du loggar in på vår webbplats
 • ge dig produktinformation eller reklam- och andra erbjudanden från oss eller vårt moderbolag, dotterbolag och affilierade företag, webbutvecklare och andra marknadsföringspartners i enlighet med dina marknadsföringspreferenser
 • uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig enligt våra användarvillkor
 • uppfylla de rättsliga skyldigheter som vi är föremål för och samarbeta med tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande organ
 • utöva våra juridiska rättigheter där det är nödvändigt att göra det, t.ex. för att upptäcka, förebygga och besvara på bedrägerianspråk, skadeståndsanspråk eller lagöverträdelser
 • skydda webbplatsanvändarnas eller allmänhetens hälsa och säkerhet, eller av hänsyn till nationell säkerhet

Rättsliga grunder för bearbetningen

Vi måste ha en rättslig grund för att behandla din personliga information. I de flesta fall kommer den rättsliga grunden vara en av följande:

 • för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig, t.ex. för att förvalta kampanjer som du anmäler dig till
 • för att uppfylla våra lagliga skyldigheter, t.ex. att svara på en domstolsorder
 • för att möta våra legitima affärsintressen, t.ex. för att kommunicera med dig eller förstå hur du använder vår Webbplats eller i förhållande till att kunna förbättra våra produkter. När vi behandlar personuppgifter för att uppfylla våra legitima intressen använder vi robusta skyddsåtgärder för att säkerställa att din integritet skyddas och att våra legitima intressen inte överskrider dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. Kontakta oss mha nedanstående kontaktinformation för att få mer information om det balanseringsprov som vi utför vad gäller behandling av din personliga information för att kunna uppfylla våra legitima intressen.


Vi kan be om ditt samtycke att inhämta och använda vissa typer av personuppgifter när vi enligt lag är skyldiga att göra det (t.ex. i samband med våra direkta marknadsföringsaktiviteter, cookie- och spårningsteknologi eller när vi behandlar känslig personlig information). Om vi ber om ditt samtycke att behandla dina personuppgifter, kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss mha uppgifterna längs ner i detta sekretessmeddelande.

Informationsdelning

Vi kan komma att dela din personliga information med tredje part i följande fall:

 • pladis koncernföretag. United Biscuits Sverige AB ägs av Yildiz Holding AS (“Yildiz”). Vi har ett nära samarbete med andra företag och företag som faller under pladis koncernfamilj och Yildiz. Vi kan komma att dela viss information om din interaktion och detaljer om eventuella problem eller klagomål på vår webbplats med andra koncernföretag vad gäller marknadsföring, kundoptimering och intern rapportering. Mer information om pladis finns här: https://pladisglobal.com/
 • Tjänsteleverantörer och affärspartners. Vi kan komma att dela din personliga information med våra tjänsteleverantörer och affärspartners som utför marknadsföringstjänster och annan affärsmässig verksamhet åt eller tillsammans med oss. T.ex. för att hjälpa till med att administrera kampanjer eller andra händelser, skicka nyhetsbrev och marknadsföringsmaterial via e-post, vara värd för eller hantera vår webbplats, stödja e-post och meddelandetjänster och analysera information.
 • Polis-, domstols-, tillsyns- eller regleringsmyndighet eller annan tredje part. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med dessa parter där vi anser att det är nödvändigt för att uppfylla en lagstadgad skyldighet eller på annat sätt skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.
 • Företagsuppköpare. Vi kan komma att dela din personliga information med tredje part som köper, eller till vilken vi överför alla, eller väsentligen alla, våra tillgångar och affärer. Om sådan försäljning eller överföring sker kommer vi vidta rimliga åtgärder för att försäkra oss om att den enhet som vi överför din personliga information till använder den på ett sätt som överensstämmer med detta sekretessmeddelande.


Eftersom vi verkar som en del av ett globalt företag kan de mottagare som avses ovan finnas utanför den jurisdiktion du befinner dig i (eller i vilken vi tillhandahåller tjänsterna). Se avsnittet “Internationella dataöverföringar” nedan för mer information.

Internationella dataöverföringar

Din personliga information kan överföras till, lagras och behandlas i ett land som inte anses säkerställa en tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter enligt EUs lagstiftning.

Vi har infört lämpliga skyddsåtgärder (t.ex. kontraktsförpliktelser) i enlighet med gällande lagkrav för att säkerställa att dina uppgifter är tillräckligt skyddade. För mer information om de lämpliga skyddsåtgärder som införts, vänligen kontakta oss mha nedanstående kontaktuppgifter.

Barn

Vi tar skydd av barns integritet på allvar. Vi driver denna webbplats i enlighet med all gällande lagstiftning i det land där vi befinner oss. Barn under 16 år bör ha förälders/vårdnadshavares samtycke innan de uppger personliga uppgifter via webbplatsen. Vi kommer inte kräva eller begära att barn yngre än 16 år ska uppge mer personlig information än vad som rimligen är nödvändigt för att delta i den aktuella verksamheten på webbplatsen. Om vi ​​under inhämtningen kommer fram till att en användare är yngre än 16 år, kommer vi inte att använda eller behålla dennes personliga information utan förälderns eller vårdnadshavarens samtycke. Utan sådant samtycke kommer barnet inte kunna delta i vissa aktiviteter. Under vissa omständigheter kan vi emellertid behålla och använda sådan information (enligt resten av denna policy och tillämplig lagstiftning) för att meddela och få samtycke från föräldern/vårdnadshavaren och för att uppfylla vissa säkerhets-, säkerhets-, ansvarsskyldigheter och för andra ändamål tillåtna enligt gällande lagstiftning.

Cookie- och spårningsteknologi

Vi använder cookies och spårningsteknologi för att ge tillgång till vår hemsida, inklusive IP-adresserna för att automatiskt samla in teknisk information om användningen av vår webbplats.

Dessa uppgifter kan innehålla din typ av webbläsare eller dator, din internetleverantörs domännamn, antal sidbesök och karaktären av och varaktigheten för sådana besök. Vi spårar även antalet besökare på vår hemsida i ett summerad format. Denna information hjälper oss att hålla vår hemsida fräsch och intressant för våra besökare och skräddarsy innehållet för en viss besökares intressen. Vi kan komma att uppge viss information som inhämtats via cookies och med liknande teknologi till potentiella partners, annonsörer (som kan använda denna information för att tillhandahålla annonser som är anpassade till dina intressen) eller andra tredje parter.

Vissa funktioner som erbjuds på vår webbplats använder cookies för att fungera och behöver dina personuppgifter, t.ex. för att kunna ha kontakt med oss på sociala medier. Vi kommer be om ditt samtycke innan dessa cookies används.

Vi kan även tillåta tredje part som hanterar annonser på vår webbplats (inklusive våra marknadsföringspartners) eller som har funktionalitet kopplad till vår webbplats att placera och komma åt cookies på din dator, men de kommer inte att få tillgång till våra cookies. Se vår cookie-policy för mer information.

Du kan ställa in datorns webbläsare på att inaktivera cookies eller på att varna dig när cookies skickas. Om du inaktiverar cookies kan vi kanske inte optimera ditt besök på vår webbplats och vissa funktioner kommer kanske inte vara tillgängliga.

Informationssäkerhet och -lagring

Vi genomför tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig för att hantera riskerna för de personuppgifter som vi behandlar. Dessa åtgärder syftar till att säkerställa kontinuerlig integritet och sekretess av personuppgifter. Vi ser regelbundet över dessa åtgärder för att säkerställa säkerheten i behandlingen.

Vi kommer lagra dina personuppgifter så länge som vi har ett förhållande med dig eller enligt villkoren för den relevanta kampanjen. När vår relation till dig har upphört kommer vi behålla din personliga information under en tidsperiod som gör det möjligt för oss att:

 • upprätthålla företagsinformation för analys och/eller revision
 • följa lagstiftningens regler och krav på lagring av uppgifter
 • försvara eller ta upp eventuella eller potentiella rättsliga krav
 • hantera eventuella klagomål rörande våra tjänster


Vi kommer ta bort din personliga information när den inte längre behövs för dessa ändamål. Om det finns några uppgifter som vi av tekniska skäl inte helt kan ta bort från våra system, kommer vi vidta lämpliga åtgärder för att förhindra all vidare behandling eller användning av dessa uppgifter.

Dina rättigheter gällande din personliga information

Du har vissa rättigheter avseende din personliga information, med förbehåll för lokal lagstiftning. Dessa inkluderar följande rättigheter att:

 • få tillgång till din personliga information
 • uppdatera/korrigera information vi lagrar om dig
 • radera dina personuppgifter
 • begränsa vår användning av din personliga information
 • bestrida vår användning av din personliga information
 • återkalla samtycken du tidigare gett
 • få tillgång till din personliga information i ett användbart elektroniskt format och överföra den till en tredje part (rätt till uppgiftsöverförbarhet)
 • lämna in ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet


Vi kommer endast skicka marknadsföringsmeddelanden via e-post, textmeddelanden och andra elektroniska medel om vi har ditt tillstånd att göra det.

Kontakta oss mha kontaktuppgifterna i slutet av denna sekretesspolicy om du vill diskutera eller utöva dessa rättigheter.

Kontakta oss så snart som möjligt om du anser att någon information vi har om dig är felaktig eller ofullständig. Vi kommer korrigera eller uppdatera informationen så fort vi kan. Vi kommer kontakta dig om vi behöver ytterligare information från dig för att kunna uppfylla dina önskemål.

Ändringar

Du kan begära en kopia av denna policy från oss mha nedanstående kontaktuppgifter. Vi kan komma att ändra eller uppdatera denna policy då och då.

Om vi ändrar denna sekretesspolicy kommer vi meddela dig om ändringarna. Om ändringar i denna sekretesspolicy får en grundläggande inverkan på bearbetningen eller på annat sätt kan ha stor inverkan på dig, kommer vi ge dig tillräcklig förvarning så att du har möjlighet att utöva dina rättigheter (t.ex. att neka till bearbetningen ).

Kontakta oss

United Biscuits Sverige AB, som bedriver verksamhet under namnet pladis är registeransvarig och ansvarar för den personliga information som vi inhämtar och behandlar.

Om du har några frågor eller betänkligheter om hur din personliga information har använts, skriv till oss via brev till Legal Department, Building 3, Chiswick Park, 566, Chiswick High Rd, Chiswick, London, W4 5YA eller via e-post till personaldataqueries@pladisglobal.com.

Vi är fast beslutna att samarbeta med dig för att få en rättvis lösning på eventuella klagomål eller betänkligheter gällande vår sekretess. Om du, mot förmodan, anser att vi inte har kunnat hjälpa dig med ditt klagomål eller din betänklighet, har du rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten i Sverige.


APRIL 2022